برچسب اموال

جهت اطلاع از قیمت با ما تماس بگیرید.
07138329905-32347943
32360828-09174441407

برچسب اموال جهت اموال شرکتی به کار می رود و از نظر امنیتی هم مانند برچسب های سکوریتی می باشند. پس از چسباندن غیر قابل جداشدن می باشد.